Ana Sayfa » Yasal Bilgilendirme » Kişisel Verileri Koruma Kanununa Dair Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Kanununa Dair Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 1 Mayıs, 2021

DİSKOFİ …………………….. (“Şirket” veya “DİSKOFİ”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla DİSKOFİ olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak, kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların, DİSKOFİ tarafından diskofi.com adresinden işletilmekte olan internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak, DİSKOFİ ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapmak, ticari elektronik iletiler göndermek amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi ve çağrı merkezi gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; zaman zaman Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar ve/veya etkinliklerle, bu çerçevede sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz, ticari ilişkinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketin meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dâhilinde işlenmek üzere toplanmaktadır.

DİSKOFİ olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda;

  • Alışverişlerinizle veya Site üyeliklerinizle ilgili şikâyet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla DİSKOFİ’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya DİSKOFİ’nin bağlı şirketleri ile bu firmalar tarafından DİSKOFİ’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılabilmektedir.
  • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilmektedir.
  • Ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz, tarafımızca kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
  • DİSKOFİ tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla DİSKOFİ’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

DİSKOFİ olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik Bilgisi (ad soyad), Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz, iletişim bilgisi (e-posta adresi ve cep telefonu numarası), adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde), doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde), Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız ve IP adresiniz, konum bilginiz (internet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde), alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (tarafımızdan kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır), sipariş bilgileriniz (verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi Veri Sorumlusu Şirketimiz DİSKOFİ …………………’ye başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Pin It on Pinterest